Reactieve harsen

Reactieve harsen, zoals bijvoorbeeld UZIN KR 430 zijn veilig te gebruiken, mits deze op de juiste wijze wordt gebruikt. Het is belangrijk dat u de risico’s kent en de benodige voorzorgsmaatregelen neemt.  

Risico’s:
Reactieve harsen en met name de verharders kunnen een allergische reactie veroorzaken in de vorm van huidirritatie. Door huidcontact te vermijden wordt de kans op zo’n reactie vermeden. Het risico op een allergische reactie is het grootst bij nog vloeibare reactieve harsen.

Voorzorgsmaatregelen:
1.
Lees voordat u begint de veiligheidsbladen van de betreffende materialen.
2.
Voorkom huidcontact met hars, verharders en mengsels. Maak daarom gebruik van beschermende handschoenen en beschermende kleding. Een goede beschermende crème een extra bescherming voor een gevoelige huid en blokkeert stoffen die allergische reacties veroorzaken. Gebruik GEEN oplosmiddelen om reactieve harsen van de huid te verwijderen. Als de huid in contact is gekomen met hars, verharders en/of mengsel dan kunt u deze het best verwijderen met geschikte reinigingsdoekjes. Hierna de huid goed wassen met zeep en warm water.
Als u tijdens het werken met reactieve hars huiduitslag krijgt, doet u er verstandig aan onmiddellijk met de verwerking te stoppen totdat de huiduitslag volledig is verdwenen. Als de problemen daarna terugkeren, is het verstandig om een arts te raadplegen.
3.
Bescherm ogen tegen contact met hars, verharders en mengsels. Draag hiervoor een geschikte veiligheidsbril. Bij oogcontact dient u uw ogen onmiddellijk te spoelen met schoon leidingwater gedurende 15 minuten. Als u last blijft houden, dient u een arts te raadplegen.
4.
Zorg ervoor dat u geen geconcentreerde dampen inademt. Dampen van reactieve harsen kunnen zich in ongeventileerde plaatsen ophopen. Verwerking dient daarom plaats te vinden in een goed geventileerde werkruimte. Als een goede ventilatie niet mogelijk is, zoals bijv. in kelders, dan verdient het aanbeveling om een geschikt en goedgekeurd masker te dragen.
5.
Voorkom opname via de mond. Was de handen grondig nadat met reactieve harsen is gewerkt. Als u een reactieve hars heeft ingeslikt, dient u veel water te drinken, het opwekken van braken wordt afgeraden. Waarschuw onmiddellijk een arts.
6.
HOUDT HARSEN, VERHARDERS EN MENGSELS ALTIJD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

N.B.! Een grote hoeveelheid mengsel kan tijdens het hardingsproces zo heet worden dat nabijgelegen brandbaar materiaal vlam kan vatten en er gevaarlijke dampen kunnen ontstaan. Plaats een pot met een reactief hars mengsel gedurende de hardingsfase in een veilige en geventileerde ruimte uit de buurt van werknemers en brandbare materialen. Verwijder het mengsel pas nadat het mengsel volledig is uitgehard en afgekoeld.
Reactieve harsproducten op Silaanbasis (bijv. de Parketlijmen op STP basis die al enkele jaren op de markt zijn) hebben geen gevaarsetiketten en zijn daarmee toepasbaar zonder beschermende kleding.
Onafhankelijk van hun etikettering geld in basis voor alle reactieve hars producten: Eenmaal uitgehard zijn ze volledig onschadelijk en kunnen ze zelf het keurmerk EMICODE EC 1 of EC 1 PLUS hebben. Dit betekent dat na volledige doorharding er praktisch geen schadelijke stoffen meer vrij komen en daarom uitstekend geschikt zijn voor woon of werk toepassing.