Regelgeving gevaarlijke stoffen

Wat zijn gevaarlijke stoffen? Dit zijn stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun kenmerkende eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

Gevaarlijke stoffen moeten niet worden gebruikt, als er minder gevaarlijke producten voor hetzelfde doel geschikt en beschikbaar zijn. Degene die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen, moet de bedreigingen kennen en passende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen.

Of een product geclassificeerd is als een gevaarlijke stof en de daarbij behorende risico’s staat vermeld op het etiket van de verpakking. Uitvoerige informatie staat in het veiligheidsblad. (zie ook de downloads van het betreffende product)

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Gevaarlijke materialen in de bouw zijn bijvoorbeeld oplosmiddelhoudende, twee componenten-producten, cement en cementhoudende producten. Voor de juiste behandeling van gevaarlijke stoffen, zijn er wetten en voorschriften opgesteld. (CLP, GISCODE en EMICODE)

Iedere professionele werkgever en werknemer moet bekend zijn met deze regels. Dit is lastig, want deze zijn vaak alleen te begrijpen door deskundigen en chemici. UZIN heeft daarom een kort en verklarend overzicht gemaakt van de belangrijkste regels en voorschriften voor vloerenleggers.

(deze informatie geeft geen vrijstelling van uw verplichting om u op de hoogte te stellen van de productinformatie en veiligheidsinformatiebladen en van alle maatregelen die nodig zijn voor bescherming mens en milieu).