Privacy

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Door gebruik te maken van de portal site van Uzin Utz AG en hyperlinks naar haar andere websites, verbindt de gebruiker er zich toe de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. De inhoud van de algemene gebruiksvoorwaarden verandert niets aan de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij de wijziging zich uitdrukkelijk voordoet.

Wijzigingsvoorbehoud

Uzin Utz AG behoudt zich het recht voor om de website, zowel als de algemene gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip en zonder voorafgaand bericht naar eigen oordeel te wijzigen. Uzin Utz AG kan eveneens op elk tijdstip en zonder voorafgaand bericht de website ontoegankelijk maken.

Bijwerken

Wij zijn niet verplicht om de inhoud van de website te actualiseren.

Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voortvloeiend uit de desbetreffende websites en hun inhoud

De teksten, documenten, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn – tenzij anders opgegeven - beschermd door intellectuele rechten en behoren enkel Uzin Utz AG of haar ondernemingsgroep toe.

Het is verboden de via deze website aangeboden informatie te gebruiken of te reproduceren voor commerciële doeleinden, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De vermelde merken op de website zijn geregistreerde handelsmerken van Uzin Utz AG en haar ondernemingsgroep. Elk gebruik ervan betekent een inbreuk op de rechten van de intellectuele eigendom.

Uzin Utz AG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Andere auteursrechten en naburige rechten blijven onaangetast gelden.

Aansprakelijkheid

Wij staan niet in voor de volledigheid, geschiktheid, juistheid of tijdigheid van de op de website voorhanden informatie.

Uzin Utz AG en haar ondernemingsgroep kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor elk nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website van Uzin Utz AG of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

We garanderen niet dat de vermelde producten (nog) steeds beschikbaar zijn. Bovendien maken we er u attent op dat de verwerking en toepassing van de producten enkel door professionele vakmensen mag gebeuren. De toepassingsmogelijkheden en de manier van verwerken en toepassen staan vermeld in de toebehorende, steeds actuele productbladen en zijn verbonden met de op de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing. De klant heeft de verplichting inlichtingen bij ons in te winnen over de toepassingsmogelijkheden van een product.

De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht.

Hyperlinks naar websites van derden

Voor zover deze website hyperlinks naar andere websites, webpagina’s van derden of andere informatiebronnen bevat, maakt de gebruiker op eigen risico gebruik van deze hyperlinks. Uzin Utz AG en haar ondernemingsgroep is noch aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan, noch voor de toegankelijkheid ervan. Uzin Utz AG en haar ondernemingsgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.
In het bijzonder vermelden wij hier de gegevens over het actuele koersverloop van het aandeel (Kurs-Chart). Deze informatie wordt door derden ter beschikking gesteld. Uzin Utz AG en haar ondernemingsgroep aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Bescherming van de persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan de site of bij een opvraging van documentatie worden hiervan automatisch gegevens in een databank opgeslagen. Dit zijn geen persoonsgegevens, we kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke informatie heeft opgevraagd. In het bijzonder wordt bij elke opvraging de volgende record opgeslagen:

  • naam van het opgevraagde bestand
  • datum en uur van de aanvraag
  • overgedragen hoeveelheid gegevens
  • melding of de opvraging succesvol was

Persoonlijke gebruikersprofielen worden niet verzameld. De opgeslagen gegevens worden enkel voor statistische doeleinden benut. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een internetbrowser via een internetserver op de harde schijf van uw computer plaatst en gegevens bevat over uw surfgedrag. Cookies zijn vooral bedoeld als een elektronisch identificatiebewijs voor de server, om gebruikersspecifieke browsergegevens bij te houden, bijvoorbeeld welke websites een gebruiker bezocht heeft, hoe vaak en voor hoelang of indien de website in een bepaalde door de gebruiker vastgelegde versie gedownload dient te worden. Cookies kunnen noch gegevens van de harde schijf verwijderen, noch hun inhoud lezen of virussen overdragen en zijn dus voor zover ongevaarlijk.

De gebruiker gaat stilzwijgend akkoord met het voornoemde opslaan van gegevens, met andere woorden het gebruik van bepaalde gegevens, alsook het gebruik van cookies.

Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’; deze tekstbestanden worden opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de site. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, rapporten op te stellen over websiteactiviteit voor website operators en voor het verlenen van andere diensten gerelateerd aan websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht of in gevallen waar derden deze informatie verwerken namens Google. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt uw browser instellen om het gebruik van cookies te weigeren, maar dit kan tot gevolg hebben dat u niet in staat bent alle functionaliteiten van deze website te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de bovengenoemde wijze en voor de hierboven omschreven doeleinden verwerken van informatie over u.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van Gent zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen